Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN

 

İLAN METNİ

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvuruları kabul edilenler listesi (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından başvuruları kabul edilmeyenler listesi (Ek-2) ekte yayınlanmıştır.

 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esasların 10’ uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylar için, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünden talep edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları geldiğinde yeniden değerlendirme yapılacaktır.

 Başvurusu kabul edilmeyenler, iş bu ilan tarihini takip eden 3 (üç) iş günüiçerisinde (23.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar)İl Sağlık Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20.02.2018

Ek-1 Başvurusu Kabul Edilenler
Ek-2 Başvurusu Red Edilenler